Liên kết hóa sản phẩm, xã hội hóa đầu tư trong xây dựng mô hình SXKD