Quyền lợi và nghĩa vụ của người thuê ki ốt kinh doanh tại chợ Hội.